AAABBB
AAABBB
| GAMACZ

Obchodní podmínky

20.8.2014

UPOZORNĚNÍ:

Obchodní společnost GAMACZ.CZ, s.r.o., IČ 25966561, se sídlem Dobenínská 2002, 547 01 Náchod (dále jen „GAMACZ.CZ“) výrobce produktů pod ochrannou známkou SWISSTEN, stahuje s okamžitou platností z trhu produkt SWISSTEN SÍŤOVÝ ADAPTÉR 2x USB 2,4A POWER BÍLÝ s produktovým kódem 22013300, jeho barevnou variantu SWISSTEN SÍŤOVÝ ADAPTÉR 2x USB 2,4A POWER ČERNÝ s produktovým kódem 22013200, SWISSTEN SÍŤOVÁ NABÍJEČKA USB-C 2,4A POWER ČERNÝ s produktovým kódem 22013405 a jeho barevnou variantu SWISSTEN SÍŤOVÁ NABÍJEČKA USB-C 2,4A POWER BÍLÝ s produktovým kódem 22013406, SWISSTEN SÍŤOVÁ NABÍJEČKA MICRO USB 2,4A POWER BÍLÁ s produktovým kódem 22013500 a jeho barevnou variantu SWISSTEN SÍŤOVÁ NABÍJEČKA MICRO USB 2,4A POWER ČERNÁ s produktovým kódem 22013400 a SWISSTEN SÍŤOVÝ ADAPTÉR NA USB 1A POWER BÍLÝ s produktovým kódem 22013305 (dále jen „produkt“). Zároveň vyzývá zákazníky, aby tyto produkty přestali používat a vrátili je prodejci, který jim vrátí peníze v plné výši kupní ceny.

Tímto krokem GAMACZ.CZ reaguje na inspekční záznam od Slovenské obchodní inspekce ze dne 18. 10. 2019. Tento inspekční záznam obdržela GAMACZ.CZ 21. 10. 2019. Zkoušený produkt nevyhovoval jediné zkoušce, a to simulování abnormálních podmínek, kdy produkt nesplňoval požadavky na odolnost při napětí 1500 V. Při souběhu okolností jsou tyto výrobky označeny jako nebezpečné a nesplňují požadavky na bezpečnost ustanovenou technickým předpisem z oblasti posuzování shody a to Nařízení vlády SR č. 146/2018 Z.z., o zpřístupňování elektrického zařízení určeného na používání v rámci určitých limitů napětí na trhu.
 

GAMACZ.CZ k prováděné zkoušce nad rámec zjištěných závěrů Slovenské obchodní inspekce sděluje, že při obvyklém užívání produktu v souladu s podmínkami užívání, by neměly a nemohou takto simulované podmínky nastat. GAMACZ.CZ však v zájmu prevence a ochrany zdraví a majetku spotřebitelů respektuje zjištěné závěry Slovenské obchodní inspekce a produkt z trhu stahuje.
 

GAMACZ.CZ bezprostředně podnikla kroky, aby zjistila, zda šlo o jednorázový problém nebo problém jedné výrobní série. Při uvedení produktů na trh splňovaly tyto produkty veškeré legislativní podmínky pro prodej v rámci Evropské unie. V případě, že bude zjištěno, že došlo při výrobě ke snížení kvality komponentů nebo ke změně pracovních postupů, rozváže GAMACZ.CZ spolupráci s výrobcem a tím předejde případným dalším komplikacím a podnikne neprodleně příslušné právní kroky vůči výrobci produktu. Pro GAMACZ.CZ je bezpečnost jejich výrobků absolutní prioritou.
 

Za společnost GAMACZ.CZ
Tomáš Laštovic
jednatel společnosti

 

 


Společnost GAMACZ.CZ s.r.o., vyzývá zákazníky, aby přestali používat produkt s označením Síťová nabíječka POWER 1A MICRO USB s produktovým kódem 22013100 a 22013101, 100-240V, 50-60Hz, výstup DC5V, 1000 mA, EAN 8595217440050.
Zákazníci si mohou zvolit vrácení peněz v plné výši kupní ceny nebo výměnu za jiný produkt.Všeobecné obchodní podmínky společnosti GAMACZ.CZ s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy smlouvy, kdy na jedné straně je společnost GAMACZ.CZ s.r.o., IČ 25966561, DIČ CZ25966561 se sídlem Komenského 266, 547 01 Náchod 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 18011 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“)

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.gamacz.cz (dále jen „webová stránka“).

 

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí zboží,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle dispozic prodávajícího,

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,

- platba dobírkou faktura je nabízena  stálým zákazníkům.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Při objednávce nad 1.699,- Kč bez DPH je doprava zdarma - při objednávce do 1.699,- Kč bez DPH je cena dopravy 80,- Kč bez DPH. Dodací podmínka do zahraničí je EXW a cena dopravy závisí na destinaci a objemu objednávky.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

V. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

 

VI. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění (dále též „reklamaci“)  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé  neodbornou montáži.

V případě, že kupující uplatní práva z vadného plnění, je povinen postupovat následovně:

1) informovat o reklamaci telefonicky nebo e-mailem na katerina.skodova@gamacz.cz, osobně nebo písemně,      

2) reklamované zboží zaslat na adresu: GAMACZ.CZ s.r.o., Dobenínská 2002, 547 01 Náchod,

3) do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího,

4) přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží.

Reklamace mobilních telefonů a tabletů zasílá kupující vždy na adresu autorizovaného servisu. V případě, že kupující zašle reklamaci telefonu nebo tabletu na adresu prodávajícího, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 160,- Kč bez DPH.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má právo na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajcím u České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI je upraven podrobnými pravidly vydanými ČOI zveřejněnými na webových stránkách http://www.coi.cz

 

VIII. ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

Provozuje Firma s.r.o.

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

K provozování našeho webu www.gamacz.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.